Svenska:

INNEBOENDE

Institutet är en turnerande svenskt teatergrupp med bas i Malmö och Berlin, som arbetar för att bygga internationella allianser inom samtida scenkonst med anspråk på utrymme för kritiskt tänkande och ett konstnärligt förhållningssätt till livet.

Mödrarna! Det slår mig alltid som ett slag! Vad är det för ett ord, som en gång hört, skrämmer mig så? Liksom Faust frågar de sig varför ordet ”moder” väcker sådan fruktan. Det är något klibbigt i den livmoderliga omfamningen, och vi tycks dömda att söka en väg ut. Vi vill göra en resa, vi vill att något ska hända. Men även resan är en upprepning och vi ser samma saker som tidigare resenärer. När vi återvänder hem, är allt som vanligt, men ändå annorlunda. Tiden har hälsat på. Inneboende har sitt ursprung och sin slutpunkt i en dröm, men det är inte viktigt att veta vad drömmen betyder. Det är drömmens egna kvaliteter och inbördes relationer, färgskalor, dofter och rytmer som kan förföra oss in i en unik och ordlös erfarenhet som inte låter sig förklaras, bara erfaras. Något inneboende i var och en utgör ett motstånd till kraven på ständig förändring, rörelse och flexibilitet. Det inneboende längtar efter att lämna sitt utstakade öde, men söker också acceptans i en tillvaro som inte låter sig lämnas eller förändras. Och det är ur denna paradox vi lär känna en människa, som står under trycket av en exploderande virtualisering av livserfarenheten; ett samhälleligt krav att skapa ständigt nya former av liv.

English:

THE LODGER

Theater performance produced in collaboration with Institutet. It was performed at Kilen, Kulturhuset, Stpckholm and at Inkonst, Malmö, both in november 2015. The demo was performed at Etikett Studios in Malmö in 2014. The video (shown under video) was filmed and cut by Linnea Carlsson, who also made set design and costume.

Institutet is a touring Swedish theater group based in Malmoe and Berlin, that works to build international alliances within contemporary stage art, aiming to create space for critical thinking and an artistic approach to life.

The Mothers! It hits me each time! What kind of a word is that, that I once heard, that frightens me so? Like Faust we ask ourselves why the word ”Mother” evokes such fear. There is something sticky about the motherly embrace, and we seem to be deemed to look for a way out. We want to make a journey, we want something to happen. But even the journey is a repetition and we see the same thing as other travellers before us. When we return home, everything is the same, but still different. Time has visited. The Lodger has its origin and endpoint in a dream, but it is not important to know what the dream means. It is its own qualities and mutual relationships, color schemes, smells and rythms that can seduce us into a unique and wordless experience that cannot be explained, only experienced. Something immanent in each of us constitutes a resistence to the demands of constant change, movement, and flexibility. The lodger, who is immanent in the rooms of the landlord, longs to escape his charted destiny, at the same time as he seeks acceptance in an existence that he cannot leave or change. And it is from this paradox that an individual is crystallized before us, a man under the pressure of an exploding virtualization of life experience; the demand from society to constantly create new forms of life. The performance was first shown in a bunker on Industrigatan in Malmö during Gallery Night in october 2014. Then it was reworked for the theater stage and performed at Kilen, Kulturhuset in Stockholm and at Inkonst in Malmö in November 2015.

Artists:

Artistic direction: Anders Carlsson | choreography: Andriana Seecker | Stage design, costume, photo: Linnea Carlsson | sound composition: Andreas Catjar och Stefan Rausfält | Light design: Daniel Goody | On stage: Niklas Hansson, Bodil Mårtensson, Anders Carlsson, Jakob Öhrman & Stefan Rausfält | Producent: Kristian Anshelm With support from: The Arts Council, Kulturbryggan, The Swedish Arts Grants Committee & Författarfonden (The Swedish Writer's Fund).

Links:

Recensioner/Reviews: